സൈറ്റ് മാപ്പ്

വീട്

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

API

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

തത്സമയ വീഡിയോ പ്രക്ഷേപണം

ഖുറാൻ ബ്ര rowse സുചെയ്യുക

ഗുഹ സോറ

റേഡിയോ

വായനക്കാർ

ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര്

ഇബ്റാഹീം അല് ജിബ്രീന്

ഇബ്റാഹീം അല് അസീരി

അബൂബക്കര് അഷാതിരീ

അഹ് മദ് അലി അല് അജമി

അഹ്മദ് അല് ഹുവാഷി

അഹ്മദ് സഊദ്

അഹ് മദ് സ്വാബിര്

അഹ് മദ് നുഐനിഅ്

അക് റം അല് അല്ലാഖീ

അല് ഹുസൈനീ അല് അസാസീ

ഇബ്റാഹീം അബ്കര്

അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ്

അല് ഖാരീ യാസീന്

അല് ഉഷ്രീ ഇംറാന്

അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ

തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ്

ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ

ഹമദ് അദ്ദുഗ് റൈറീ

ഖാലിദ് അല് ജലീല്

ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി

ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി

ഖാലിദ് അല് വുഹൈബീ

ഖലീഫത്തുല് ത്വുനൈഈ

ദാവൂദ് ഹംസ

റഷീദ് ഇഫ്റാദ്

റഷീദ് ബല്ആലിയ

സകരിയ്യ ഹമാമ

സഅദ് അല് ഗാംദീ

സഊദ് ശുറൈം

സഹല് യാസീന്

സകീ ദഗസ്താനി

സമീ അല് ഹസന്

സാമീ ദൌസരീ

സയ്യിദ് റമദാന്

ഷഅബാന് സ്വയ്യാദ്

ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്

സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം

സ്വലിഹ് സ്വാഹൂദ്

സ്വാലിഹ് ആലു ത്വാലിബ്

സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്

സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം

സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്

ആദില് റയ്യാന്

അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്

അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ്

അബ്ദുല് അസീസ് സഹ്റാനി

അബ്ദുല്ലാ അല് ബുറൈമി

അബ്ദുല്ലാ അല് ബുഐജാന്

അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ്

അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്

അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത്

അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി

അബ്ദുല്ല ഗയലാന്

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന്

അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി

അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ്

അബ്ദുല് വലി അല് അര്കാനി

അലി അബൂ ഹാഷിം

അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ

അലി അല് ഹനീഫീ

അലി ജാബിര്

അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി

ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള്

ഉമര് അല് ഖസാബിരീ

ഫാരിസ് ഉബാദ്

ഫഹദ് അല് ഉതൈബീ

ഫഹദ് അല് കന്തരി

ഫവാസ് അല് കഅബീ

ലാഫീ അല് ഔനീ

മൂസാ അല് ഖത്താമി

നബീല് റിഫാഈ

നിഹമ ഹസ്സാന്

ഹനീ റിഫാഈ

വലീദ് അദ്ദുലൈംമീ

വലീദ് അന്നാഇഹീ

യാസര് ദൌസരീ

യാസര് ഖുറഷീ

യാസര് അല് ഫീല്കാവീ

യാസര് മസ്റൂഈ

യഹ് യാ ഹവ്വ

യൂസുഫ് ഷുവൈഈ

മാജിദ് അനസീ

മാലിക് ഷൈബ അല് ഹംദ്

മാഹിര് മുഐഖിലി

മാഹിര് മുഐഖിലി

മുഹമ്മദ് ഐറാവീ

മുഹമ്മദ് അല് ബറാക്

മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ

മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്

മുഹമ്മദ് അല് മുഹൈസിനി

മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്

മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ

മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല്

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന

മഷാരീ അഫാസി

മഷാരീ അഫാസി

മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്

മുസ്തഫ ലാഹനീ

മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ

മഅമ്മര് അല് ഇന്തോനേഷീ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

reciter title

reciter title

reciter title

Abdulelah bin Aoun

reciter title

reciter title

മാജിദ് സാമില്

മാഹിര് ഷഖാശീരീ

മുഹമ്മദ് അല് മുന്ഷിദ്

മഹമൂദ് ശൈമീ

യാസര് സലാമാ

അഖീല് അബ്ദുല് ഹയ്യ് റവ്വാ (മലേഷ്യാ)

ഉസ്താദ് സാമിരി(മലേഷ്യാ)

ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന

ആദില് കല്ബാനി

മൂസാ ബിലാല്

ഹുസൈന് ആലു ശൈഖ്

ഹാതിം ഫരീദ് അല് വാഇറ്

ഇബ്റാഹീം അല് ജുര്മീ

മഹമൂദ് റിഫാഈ

നാസിര് അല് ഉബൈദ്

വാസ്വില് മുദിന്

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്

ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

ജംആന് അല് ഉസൈമീ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

റളിയ്യ അബ്ദു റഹ്മാന്

റുഖയ്യ സോലോംങ്ക്

സബീന മാമാത്ത്

സയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാന്

അബ്ദുല ഗനി അബ്ദുല്ലാഹ്

അബ്ദുല്ല അല് ഫഹ്മി

മുഹമ്മദ് അല് ഹാഫിള്

മുഹമ്മദ് ഹഫസ്അലീ

മുഹമ്മദ് ഖൈര് നൂര്

യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ്

ജമാലുദ്ദീന് അസ്സുലൈഈ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

മുഈള് അല് ഹരിസീ

മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ്

അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ

അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ

അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ

അഹ്മദ് ആമിര്

ഇബ്റാഹീം അസ്സഅദാന്

അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ

മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന്

യൂസുഫ് ദഗൂസ്

അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം

വഷ്‘യാര് ഹൈദര് അര്ബീലീ

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം

ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര്

ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ്

ഉസ്മാന് അന്സാരി

ബന്തര് ബലീല

ഖാലിദ് ഷുറൈമീ

വദീഹ്  യാമാനി

റഅ്ദ് അൽ കുർദി

അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ ഔസി

ഖാലിദ് അൽ ഗാമിദി

റമദാൻ ശുകൂർ

നാസ്വിർ അൽ ഉസ്‍ഫൂർ

മുഹമ്മദ് ഖലീൽ അൽ ഖാരിഅ്

റാമി അദ്ദുഐസ്

ഹസാഅ് അൽ ബലൂഷി

ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ

അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ മാജിദ്

സൽമാൻ അൽ ഉതൈബി

മുഹമ്മദ് റഫ്അത്ത്

അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

അബ്ദുള്ള അൽ ഖലഫ്

മൻസൂർ അൽ സാലിമി

സ്വലാഹ് മുസലി

ഖാലിദ് അൽഷാരിഖ്

നാസർ അൽ ഉസ്‌ഫൂർ

മുഹമ്മദ് അൽ ബഖീത്ത്

Nasser Almajed

അഹമ്മദ് അസ്സുവൈലിം

ഇസ്‍ലാം സുബ്ഹി

ബദ്ർ അത്തുർക്കി

Hitham Aljadani

Ahmad Shaheen

Saad Almqren

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി

Ahmad Al Nufais

Omar Al Darweez

റഷീദ് ബല്ആലിയ

reciter title

Younes Souilass

Ahmad Deban

Abdullah Kamil

بيشه وا قادر الكردي

reciter title

reciter title

Nadhir Al-Maliki

Okasha Kameny

reciter title

reciter title

reciter title

Ahmad Deban

Mahmoud Abdul Hakam

reciter title

reciter title

reciter title

Abdullah Bukhari

ِِAbdulaziz Alturki

reciter title

Abdullah Abdal

reciter title

അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

مروان العكري

മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്

أحمد عيسى المعصراوي

Ahmad Issa Al Masaraawi

Ibrahim Kshidan

Hashim Abu Dalal

Fouad Alkhamery

Sayed Ahmad Hashemi

Khalid Mohammadi

Okasha Kameny

Mal-Allah Abdulrhman Aljaber

Salman Alsadeiq

Hasan Saleh

Saleh Alshamrani

أحمد ديبان

Abdulrahman Alshahhat

Issa Omar Sanankoua

Haroon Baqai

علي عبدالرحمن الحذيفي

Saleh Alquraishi

reciter title

أحمد ديبان

أحمد ديبان

أحمد ديبان

أحمد ديبان

أحمد ديبان

reciter title

Anas Alemadi

Abdulmalik Alaskar

عبدالكريم الحازمي

Hicham Lharraz

reciter title

reciter title

reciter title

reciter title

ഖുറാൻ വീഡിയോകൾ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - മാഹിര് മുഐഖിലി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - Haitham Aldukhain

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - മൻസൂർ അൽ സാലിമി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - സൽമാൻ അൽ ഉതൈബി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - വദീഹ്  യാമാനി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - മാഹിര് മുഐഖിലി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ഖാലിദ് അൽ ഗാമിദി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - Nasser Almajed

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - بندر نعمان

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - യാസര് ദൌസരീ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - أحمد نصر

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുള്ള അൽ ഖലഫ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ബദ്ർ അത്തുർക്കി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബൂബക്കര് അഷാതിരീ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - സഅദ് അല് ഗാംദീ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - സഊദ് ശുറൈം

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ആദില് റയ്യാന്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - സ്വലിഹ് സ്വാഹൂദ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ മാജിദ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عبدالرحمن السلمي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുല് അസീസ് സഹ്റാനി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - നാസർ അൽ ഉസ്‌ഫൂർ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അഹ് മദ് അലി അല് അജമി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عبدالعزيز العيدان

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عبدالله الحارثي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عمر النبراوي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ഫാരിസ് ഉബാദ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - محمد النقيدان

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - منصور الزهراني

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - نايف السالم

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - وليد السعيدان

نفحات إيمانية - അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

نفحات إيمانية - മാഹിര് മുഐഖിലി

نفحات إيمانية - صالح الأنصاري

نفحات إيمانية - أحمد النويصري

نفحات إيمانية - അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

نفحات إيمانية - അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

نفحات إيمانية - ഹസാഅ് അൽ ബലൂഷി

نفحات إيمانية - അബ്ദുല്ല ഗയലാന്

نفحات إيمانية - ഖാലിദ് അല് ജലീല്

نفحات إيمانية - യാസര് ദൌസരീ

نفحات إيمانية - റഅ്ദ് അൽ കുർദി

نفحات إيمانية - അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്

نفحات إيمانية - Omar Al Darweez

نفحات إيمانية - ബദ്ർ അത്തുർക്കി

نفحات إيمانية - അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ

نفحات إيمانية - عبدالبديع غيلان

نفحات إيمانية - ബന്തര് ബലീല

نفحات إيمانية - محمد كمال هاشم

نفحات إيمانية - യാസര് ദൌസരീ

نفحات رمضانية - ബന്തര് ബലീല

نفحات رمضانية - عبدالحكيم الصافي