അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ഐട്യൂൺസ് ടോറന്റ്