അബ്ദുല് വലി അല് അര്കാനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്