തത്സമയ റേഡിയോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക

റേഡിയോ

 • ---Amazing short Recitations--- -
 • --Quran Tafseer-- -
 • -إذاعة صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم- -
 • -المختصر في تفسير القرآن الكريم- -
 • -പൊതു റേഡിയോ- -
 • -ഭക്തി നിർഭരമായ പാരായണം- -
 • -സൂറ അൽ-ബഖറ - അനേകം പാരായകർ- -
 • Nasser Almajed - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • Pustaka,audio,Quran,Quran,MP3,Hitham,Aljadani - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • Pustaka,audio,Quran,Quran,MP3,അബ്ദുല്ലാ,അല്,ബുഐജാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • أذكار الصباح -
 • أذكار المساء -
 • إذاعة آيات السكينة - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • إذاعة الرقية الشرعية -
 • إذاعة الفتاوى العامة -
 • إذاعة تكبيرات العيد -
 • إذاعة محمد أيوب - قراءة متميزة- - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • في ظلال السيرة النبوية - 400 حلقة عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم -
 • كتاب الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله -
 • അക് റം അല് അല്ലാഖീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അബൂബക്കര് അഷാതിരീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി - ഹംസയില് നിന്നുള്ള ഖലഫിന്റെ നിവേദനം
 • അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി - അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം
 • അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ മാജിദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ് - നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ് - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുള്ള അൽ ഖലഫ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ - റേഡിയോ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അലി അല് ഹനീഫീ - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അലി ജാബിര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അല് ഖാരീ യാസീന് - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ് മദ് അലി അല് അജമി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ് മദ് നുഐനിഅ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ് മദ് സ്വാബിര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്മദ് അല് ഹുവാഷി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്മദ് ആമിര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്മദ് ഖുളര് അത്വറാബല്സീ - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്‌മദ് ദീബാൻ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ആദില് കല്ബാനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ആദില് റയ്യാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • ഇബ്റാഹീം അബ്കര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഉമര് അല് ഖസാബിരീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • ഖലീഫത്തുല് ത്വുനൈഈ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ജംആന് അല് ഉസൈമീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ് - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • നബീല് റിഫാഈ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • നാസർ അൽ ഉസ്‌ഫൂർ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • നിഹമ ഹസ്സാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര് - അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • ഫാരിസ് ഉബാദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ബന്തര് ബലീല - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഷാരീ അഫാസി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് അലീ ബന്ന - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് അലീ ബന്ന - നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ - നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • മഹമൂദ് റിഫാഈ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് ശൈമീ - കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മാജിദ് സാമില് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മാഹിര് മുഐഖിലി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മാഹിര് ഷഖാശീരീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ - അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ - കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ - ഇബ്നു ആമിറില് നിന്ന് ദക്വാനിന്റെ നിവേദനം
 • മുഈള് അല് ഹരിസീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുസ്തഫ ലാഹനീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം - അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം
 • മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല - ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല - കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ - നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മൂസാ അല് ഖത്താമി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മൂസാ ബിലാല് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യഹ് യാ ഹവ്വ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യാസര് ഖുറഷീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യാസര് ദൌസരീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യാസര് മസ്റൂഈ - റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം
 • യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യൂസുഫ് ഷുവൈഈ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • വലീദ് അന്നാഇഹീ - അബൂ നഷീത്വ് വഴി നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സഅദ് അല് ഗാംദീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സഊദ് ശുറൈം - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സകീ ദഗസ്താനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സയ്യിദ് റമദാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സഹല് യാസീന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലാഹ് ഖാത്വിര് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഹനീ റിഫാഈ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഹാതിം ഫരീദ് അല് വാഇറ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഹൈഥം ജദ്ആനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്