اکنون به رادیو زنده گوش دهید

رادیو

موسوعة القران - فارسي
 • Play icon
  ---تراتيل قصيرة متميزة----
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  --تفسير القران الكريم---
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -إذاعة صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -المختصر في تفسير القرآن الكريم--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -تلاوت های خاشعانه--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -سوره بقره - با صدای قاریان متعدد--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -پخش عمومی--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  أذكار الصباح-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  أذكار المساء-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة آيات السكينة- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة الرقية الشرعية-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة الفتاوى العامة-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة تكبيرات العيد-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ابراهيم الاخضر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ابراهیم الدوسری- روایت ورش از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد الحواشی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد الطرابلسی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد بن علی العجمی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد خضر الطرابلسی- روايت قالون از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد ديبان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,صلاح,بو,خاطر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد صابر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد عامر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  احمد نعینع- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ادریس ابکر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  اكرم العلاقمي- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  الدوکالی محمد العالم- روايت قالون از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  الزین محمد احمد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  العیون الکوشی- روایت ورش از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  الفاتح محمد الزبير- روایت دوری از ابی عمرو
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  القارئ یاسین- روایت ورش از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  بندر بليله- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  توفیق الصایغ- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  جمال شاکر عبدالله- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  جمعان العصيمي- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  حاتم فرید الواعر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,خالد,الجلیل- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  خالد القحطانی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  خالد عبدالكافی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  خالدبن سلیمان آل مهنا- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  خلیفه الطنیجی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  زکی داغستانی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  سعد الغامدی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  سعود بن ابراهیم الشریم- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  سهل بن زین یاسین- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  سید رمضان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  شيخ ابوبکر الشاطری- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  شیرزاد بن عبدالرحمن طاهر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  صابر عبدالحکم- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  صالح الهبدان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  صلاح البدیر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  صلاح الهاشم- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  صلاح بو خاطر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  طارق دعوب- روايت قالون از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عادل بن سالم الکلبانی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عادل بن عبدالله ریان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالبارئ محمد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالباری الثبیتی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالباسط عبدالصمد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالباسط عبدالصمد- روایت ورش از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالباسط عبدالصمد- قرآن کریم با تجوید
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالرحمن السدیس- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالرحمن الماجد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالرشید صوفی- روایت السوسی از ابی عمر
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالرشید صوفی- روایت خلف از حمزه
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالعزیز الأحمد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله الخلف- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله الموسى - رادیو- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله الکندری- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله بن علی بصفر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله بن عواد الجهنی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله بن محمد المطرود- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالله خیاط- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالمحسن الحارثی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالمحسن العبیكان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالمحسن القاسم- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالهادی کناکری- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عبدالودود مقبول حنیف- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  علی بن عبدالرحمن حذیفی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  علی حذیفی- روايت قالون از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  علی بن عبدالله جابر- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  علی حجاج السویسی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عماد زهیر حافظ- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  عمر القزابری- روایت ورش از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  فارس عبّاد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  في ظلال السيرة النبوية - 400 حلقة عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ماجد الزامل- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ماهر المعیقلی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ماهر شخاشیرو- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد الطبلاوى- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد اللحیدان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد ایوب- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة محمد أيوب - قراءة متميزة-- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد جبریل- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد رشاد الشریف- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد صالح عالم شاه- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد صدیق المنشاوی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد صدیق المنشاوی- قرآن کریم با تجوید
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد عبدالحكیم سعید العبدالله- روايت بزى و قنبل از ابن كثير
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد عبدالحكیم سعید العبدالله- روایت دوری از کسائی
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد عثمان خان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمد عبدالکریم- روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمدعبدالكريم- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود الرفاعی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود الشیمی- روایت دوری از کسائی
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود خلیل الحصیری- روایت ورش از نافع
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود خلیل الحصری- قرآن کریم با تجوید
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود خلیل الحصری- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود علی البنا- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  محمود علی البنا- قرآن کریم با تجوید
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مشاری العفاسی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مصطفى إسماعیل- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مصطفى اللاهونی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مصطفى رعد العزاوي- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  معيض الحارثي- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مفتاح السلطنی- روایت دوری از ابی عمرو
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مفتاح السلطنی- روایت دوری از کسائی
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مفتاح السلطنی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  مفتاح محمد السلطنی- روایت ذکوان از ابن عامر
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  موسى بلال- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ناصر العصفور- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ناصر القطامی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ناصر الماجد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  نبیل بن عبدالرحمن الرفاعی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  نعمۃ الحسان- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  هانی بن عبدالرحمن الرفاعی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  هيثم الجدعانى- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ولید بن محمد النائحی- روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  يوسف الشويعي- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  یاسر الدوسری- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  یاسر القرشی- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  یاسر المزروعی- روایت رویس و روح از یعقوب حضرمی
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  یحیى حوا- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  یوسف بن نوح أحمد- روایت حفص از عاصم
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon