അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്