സൂറ

سورة ഇന്ഷിറാഹ്
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഇന്ഷിറാഹ് بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ