ഖാരിഇന്റെ ശബ്ദത്തില്‍ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്