അബ്ദുല്ലാ അല് ബുഐജാന് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്