അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ ഔസി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്