യാസര് മസ്റൂഈ - റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം

ഐട്യൂൺസ് ടോറന്റ്