സൂറ

سورة തൌബ
بصوت القارئ യാസര് മസ്റൂഈ
برواية റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം