അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ് - നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

ഐട്യൂൺസ് ടോറന്റ്