സ്വലിഹ് സ്വാഹൂദ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്