മുഹമ്മദ് അല് മുഹൈസിനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്