മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല - ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ഐട്യൂൺസ് ടോറന്റ്