സൂറ

سورة കൌഥര്
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة കൌഥര് بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി