സൂറ

سورة കൌഥര് - آية 2
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്