സൂറ

سورة വാഖിഅ
بصوت القارئ വഷ്‘യാര് ഹൈദര് അര്ബീലീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്