സൂറ

سورة കാഫിറൂന്
بصوت القارئ അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്