സൂറ

سورة ഫലഖ്
بصوت القارئ വലീദ് അന്നാഇഹീ
برواية അബൂ നഷീത്വ് വഴി നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്