സൂറ

سورة ഹദീദ്
بصوت القارئ സ്വാലിഹ് ആലു ത്വാലിബ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്