സൂറ

سورة ഇന്ഷിറാഹ് - آية 4
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്