സൂറ

سورة ഇന്ഷിറാഹ് - آية 3
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്