സൂറ

سورة ആദിയാത്ത് - آية 7
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്