സൂറ

سورة ഹുജറാത്ത്
بصوت القارئ അഹമ്മദ് അസ്സുവൈലിം
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്