സൂറ

سورة ബുറൂജ് - آية 16
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്