സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 82
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്