സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 77
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്