സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 6
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്