സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 5
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്