സൂറ

سورة മുതഫിഫീന്
بصوت القارئ മാലിക് ഷൈബ അല് ഹംദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്