സൂറ

سورة യൂസുഫ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്