സൂറ

سورة ഖലം - آية 30
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَلَٰوَمُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്