സൂറ

سورة ഖലം - آية 3
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُونٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്