സൂറ

سورة ഖലം - آية 22
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰرِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്