സൂറ

سورة ഖലം - آية 21
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
فَتَنَادَوۡاْ مُصۡبِحِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്