സൂറ

سورة ഫുര്‍ഖാന്‍
بصوت القارئ അല് ഉഷ്രീ ഇംറാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്