സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില്
بصوت القارئ അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്