സൂറ

سورة ദ്ദാരിയാത്ത്
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്