സൂറ

سورة അന്ഫാല്
بصوت القارئ മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്