സൂറ

سورة ദ്വുഹാ
بصوت القارئ മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം
برواية അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം