സൂറ

سورة ത്വാരിഖ്
بصوت القارئ നാസ്വിർ അൽ ഉസ്‍ഫൂർ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്