സൂറ

سورة നൂഹ്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്