സൂറ

سورة ഇബ്റാഹീം
بصوت القارئ അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്