സൂറ

سورة അസ്വ് റ് - آية 1
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി
وَٱلۡعَصۡرِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്