സൂറ

سورة ഫാത്വിര്
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്