സൂറ

سورة ബുറൂജ് - آية 6
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്