സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 26
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്