സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 21
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്